Konverze areálu Freeško

Rožnov pod Radhoštěm, areál Freeško
 | ateliérová tvorba I
 | vedoucí práce: Ing. arch. Zdeněk Trefil
 | 2018

 

Rožnov pod Radhoštěm je kdysi malebné liniové městečko, které se rozvíjelo v krásném údolí v návaznosti na povodí Rožnovské Bečvy. Díky bohatým přírodním prvkům se v něm skrývá potenciál, který je však v posledních letech zanedbávaný. Zůstávají zde však důležité historické památky, které dokáží návštěvníka i obyvatele propojit s duchem města ve spolupůsobení se zdejší podhorskou krajinou.

Zadáním ateliérové tvorby byla konverze areálu Freeško v Rožnově pod Radhoštěm. Areál je v současnosti využíván pro komerční účely a je zázemím pro firmu Svět kamenů. Svět kamenů funguje jako prodejní místo i pro skladování a opracovávání minerálů a nerostů. Problémem je však znepřístupnění většiny areálu z důvodu uskladňování.  Podmínkou zadání bylo vytvoření nadstandardního bydlení s co nejrozsáhlejším zachováním původního objektu.  

Návrh se snaží využít co největší objem stávajícího objektu. Ten je tvořen primárně z železobetonové konstrukce s ocelovými vazníky. Část tohoto objektu byla využita jako komerční parter, na nějž jsou osazeny nové dřevěné konstrukce. Charakter objektů se připodobňuje okolní vesnické podhorské zástavbě. Přes pro okolí nezvyklou výšku je kladen důraz na tvarosloví, natočení k příslušné ulici i proporce, které vychází z místních tradic. Naproti bytových jednotek se poté nachází objemově navržené rodinné domy v řadové zástavbě se zahradami, které tak tvoří mezistupeň mezi vysokým objektem a stávajícími okolními budovami. Vznikne tak velice různorodé bydlení se společnou zahradou v pomyslném vnitrobloku a místo pro obchody a služby jak pro nájemníky tak pro veřejnost.
Materiály
Zeleň - V Rožnově pod Radhoštěm je základním prostorovým elementem zeleň. Utváří prostor, prostředí i charakter. Zatravněná plocha by měla být vždy převažující nad plochou zastavěnou. Proto je důležité při návrhu uvažovat nad veřejným a poloveřejným prostorem pro rekreaci.
Dřevěný obklad - V dané oblasti je silně zakořeněná tradice ve formě obkládání domů dřevem, jakožto místním materiálem. Proto je v návrhu patrná snaha o pokračování této tradice, avšak bez uplatnění původních forem. Lidovost se tak propisuje v použitém materiálu - tmavě mořené modřínové dřevo.
Bílý beton - Sekundárním materiálem je bílý beton. Ten, jakožto přírodní materiál bude ladit s dřevěným obkladem, ale přinese stavbě moderní čerstvost. Tento materiál je dominantní v partéru a nese pocitově lehčí dřevo ve vyšších patrech.