ludgerovice_centrum

Centrum Ludgeřovic

Ludgeřovice
 | ateliér urbanismu II
 | vedoucí práce: Ing. arch. Dušan Rosypal
 | spolupracovali: 
     Bc. Michael Kotlár Bc. Jan Šimíček Bc. Hana Šimková Bc. Radka Štoderová
 | 2019

  

Projekt se zabývá kultivací veřejného prostoru ve středové části obce Ludgeřovice, která skýtá potenciál pro vytvoření skutečného centrálního ohniska.

Faktickým nedostatkem současného stavu obce Ludgeřovice je totiž absence této centrální veřejné části, jež ve výsledku nabízí nejen prostor pro setkávání, ale také vytvoření primárního středobodu pro obyvatele. Klíčovým principem je zde potřeba propojení jako takového. Obyvatelé Ludgeřovic si zaslouží reprezentativní centrum, které bude sloužit jako místo služeb, nákupů i k reprezentaci obecní identity. Současný charakter obce je významně podpořen stavbou kostela sv. Mikuláše, který se navíc nachází ve faktickém geografickém centru Ludgeřovic. Spolu se stavbou fary se však jedná o samotný areál, který je vhodnou součástí centra, ovšem nelze na této funkci vytvořit faktické náměstí se službami k tomuto účelu navázanými.

Návrh počítá s vybudováním plánovaného kruhového objezdu a dále reaguje na potřebu zklidnění dopravy na ulici Hlučínská vznikem zpomalovacího prvku. Ten bude sloužit jako přechod pro chodce na hlavní osách prostoru propojující navržený park a piazzetu s náměstím. Celkově je koncept pojat jako propojení prostorů různého charakteru a funkce tak, aby došlo k plnohodnotnému plynulému zpřístupnění všech částí centra.

Téma náměstí, či centra je zde uchopeno rozčleněním na tři charaktery prostoru, které se v lokalitě nachází - jedná se o společensko-obchodní část s naplánovaným objektem prodejny potravin Hruška, obecní poštou a možnými kancelářskými prostory, dále klidovou část, jež počítá s rozšířením farské zahrady a vytvořením zeleného prostranství k veřejným událostem a prostor piazzetty s obecním domem, jež je osově navázán na linii podél kostela sv. Mikuláše. Společně je prostor propojen, ucelen a nabízí škálu rozličných funkcí, které mají městotvorný charakter. Ludgeřovice takto získají své centrum.
Návrh spočívá v rozdělení celého prostoru na části: farská zahrada, park a parkování. Jednotlivé části navazují na sebe, na kostel a na společensko-obchodní část. Farská zahrada je nově rozčleněna cestami na deset bloků, sloužících pro pěstování ovoce a zeleniny. Tyto bloky zakončuje skleník v západní části. Zahrada volně prostupuje do klidové sekce, oddělené zelení podél komunikace. Travnatá plocha je v kombinaci s lučním porostem. Keře po obvodu parku opticky kryjí parkování a pozemek v soukromém vlastnictví. Parkování je navrženo podél silnice III. třídy„Markvartovická” v počtu 22 kolmých parkovacích stání. Vzhledem k rozšíření služeb charitního domova sv. Mikuláše je navržen v severní části nový objekt pro cca 45 klientů s vlastním vstupem.

Severní část řešené oblasti navazuje na autobusovou zastávku pokračující dále směrem do Markvartovic. Již v současné době se zde nachází pomyslné těžiště prostoru, jakýsi výchozí bod ke vstupu do kostela. Toto ohnisko je dnes používáno jako provizorní parkoviště a příliš mnoho reprezentativního charakteru nenabízí. Podpořením vzniku místního těžiště vzniká ideální vstupní prostor nejen pro kostel, ale také pro zamýšlený Obecní dům. Předprostorová piazzetta bude sloužit jako pobytový prostor nejen pro lidi příchozí, návštěvníky kostela, ale i pro osoby čekající na MHD. Vybudovaná alej podporuje čestný předprostor významných objektů a také nabízí možnost se v jejím stínu na chvíli skrýt. Pravidelný rastr rozestupu stromů 1 - 3 - 3 dává vědět honosnějšímu prostoru, než jakým je místo v současnosti. V rámci celkového konceptu spojení centrální části Ludgeřovic jsme se rozhodli propojit také uzavřený prostor okolo kostela sv. Mikuláše. Výškový rozdíl je zde ideálním východiskem pro terasové schodiště, které zajistí nejen pěší napojení, ale také pobytové prostory k posezení a relaxaci. Vyvýšená plocha je zde navíc v ideálním místě pro pozorování děje “v centru”.

Jižní část řešené oblasti je v současné době nezastavěný prostor. Pod tímto prostorem se nachází zatrubněný potok. Dominantu náměstí tvoří vodní prvek - vodní žlab, kterým protéká voda ze zatrubněného potoku. Jeho tvar odráží podobu znaku obce. Na náměstí je také vymezena plocha pro stálé tržiště. Dále je pak po jižním hraně oblasti navržena trojce budov, které vymezují veřejný prostor a tvoří moderní protiklad historické zástavbě kostela sv. Mikuláše a fary. Náplní těchto budov jsou prodejní a restaurační prostory, služby a prodejna potravin Hruška. Budovy jsou pak doplněny o 2 parkovací plochy s celkovým počtem 82 parkovacích míst. Cílem návrhu společensko-nákupní části je doplnit obec Ludgeřovice o kvalitní centrální veřejný prostor spolu se základními službami, které v současné době v obci chybí.